کد مطلب : 80051 تاریخ مطلب : 1402/11/18

جناب آقاي محمدحسن کفايتي در انتخابات اتحاديه صنف خرازان، فروشندگان و توليدکنندگان پوشاک ، البسه و پارچه شهرستان ري حائز حداکثر آراء گرديد.

? جناب آقاي محمدحسن کفايتي در انتخابات اتحاديه صنف خرازان، فروشندگان و توليدکنندگان پوشاک ، البسه و پارچه شهرستان ري حائز حداکثر آراء گرديد.
??دراجراي بند (10) آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (22) قانون نظام صنفي، انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف خرازان، فروشندگان و توليدکنندگان پوشاک ، البسه و پارچه شهرستان ري روز چهارشنبه مورخ 1402/11/17 برگزار گرديد.
??افراد منتخب هيئت مديره به ترتيب آراء به شرح ذيل ميباشند:
??1- آقاي محمدحسن کفايتي 453 راي
??2- آقاي محسن سبزعلي 442 راي
??3- آقاي مسعود آزادي 429 راي
??4- آقاي روح اله مولايي 415 راي
??5- آقاي علي اکبري 389 راي
??6- آقاي جعفر صادقي 388 راي
??7- آقاي محسن آقا محمدجعفر 382 راي
اعضاي علي البدل :
?? آقاي سيدرامين سيدروغني 371 راي
?? خانم ليلا روزبهاني 354 راي
??بازرس هييت مديره: آقاي عباس زماني 455 راي
??بازرس علي البدل:آقاي محمد پناهي پور 376 راي
??@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور