کد مطلب : 6698 تاریخ مطلب : 1395/08/14

مفقود شدن پروانه کسب اشخاص حقوقي

ترجمه رسمي آلمانيعبارت است ازترجمهيک سند و يا مدرکي که از يک ارگان دولتي و يا غيردولتي صادر گرديده به گونه اي که براي کليه سازمان ها و ارگان ها و اشخاص مورد قبول و وثوق باشد .

بنابراين لازم است کهترجمه رسمي آلماني به فارسيو همچنينترجمه رسميفارسي به آلمانياز سويمترجم رسمي آلمانيمورد تاييد و وثوق قوه قضائيه انجام شود تا در صورت نياز بتوان مهر وامضاي مترجم رسمي آلمانياز سوي دادگستري و همچنين از سوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران وسفارت آلمانبرسد.

مترجم رسمي زبان آلماني

لازم به ذکر است که در حال حاضرمترجم رسمي زبان آلماندر ايران وجود ندارد و شما جهتترجمه رسميبايد بهسفارت آلمان در تهرانمراجعه نماييد اما اگر سفارت فنلاندخدمات ترجمهارائه نمي داد شما مي توانيد ازخدماتترجمه غير رسميدارالترجمه پارسيساستفاده نمايد و مدرک خود را به صورت غير رسميترجمهنماييد.

اما لازم است که قبل از اينکه متحمل هزينه شويد از پذيرشترجمه غير رسميتوسط سازمان و اداره دولتي مربوطه مطمئن شويد تا هزينه اضافي متحمل نشويد اما چناچهترجمه غير رسميبه کار شما نمي آيد و حتما مدرک شما بايدترجمه رسميشود شما مي توانيدمدرک فارسي خود را به انگليسيترجمه رسمينموده و در کشور فنلاندترجمه انگليسيرا به فنلاندي به صورت رسميترجمهنماييد.

ورود به بخش ترجمه رسمي آلماني

نیمتا روزنامه های صبح کشور