کد مطلب : 12446 تاریخ مطلب : 1399/02/14

اعضاء هيئت رييسه اتاق اصناف شهرستان ري

رييس: سيد محسن کشاورزي

نايب رييس اول: کامران بهورمنش

نايب رييس دوم: محمدرضاالهي

خزانه دار: علي عليزاده

دبير: رسول کشاورز

نیمتا روزنامه های صبح کشور