کد مطلب : 75149 تاریخ مطلب : 1401/05/11

جلسه آموزشي نحوه ارسال اظهار نامه مالياتي با حضور روسا و مديران اجرايي اتحاديه ها در مورخ 11/05/1401

جلسه آموزشي نحوه ارسال اظهار نامه مالياتي

جلسه آموزشي نحوه ارسال اظهار نامه مالياتي با حضور روسا و مديران اجرايي اتحاديه ها در تاريخ 1401/05/11 در اتاق اصناف شهرستان ري برگذار گرديد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور