کد مطلب : 80042 تاریخ مطلب : 1402/11/17

ميز خدمت از تاريخ 17/11/1402 لغايت 01/12/1402 در محل اتاق اصناف داير مي باشد. جهت استفاده از خدمات رايگان در خصوص مواردي چون اخذ کد يکتا پروانه کسب ، مشکلات موجود در سامانه مذکور با حضور در محل اجلاس اتاق اصناف از اين خدمات بهره مند شويد


ميز خدمت از تاريخ 17/11/1402 لغايت 01/12/1402 در محل اتاق اصناف داير مي باشد. جهت استفاده از خدمات رايگان در خصوص مواردي چون اخذ کد يکتا پروانه کسب ، مشکلات موجود در سامانه مذکور با حضور در محل اجلاس اتاق اصناف از اين خدمات بهره مند شويد
نیمتا روزنامه های صبح کشور