کد مطلب : 80040 تاریخ مطلب : 1402/11/17

از ابتداي اسفندماه؛ تمديد مجوزها هم از درگاه ملي مجوزها انجام خواهد شد

? از ابتداي اسفندماه؛ تمديد مجوزها هم از درگاه ملي مجوزها انجام خواهد شد
?? اتاق اصناف شهرستان ري به اطلاع عموم واحدهاي صنفي و اتحاديهها ميرساند:
??بنابر بخشنامه دبيرخانه هيات مقرراتزدايي و بهبود محيط کسبوکار، شرايط تمديد، توسعه و اصلاح مجوزها در درگاه ملي مجوزها بارگذاري شده و از اول اسفندماه، ثبت درخواست تمديد و اصلاح مجوزها هم مانند ثبت درخواست صدور، بايد فقط از درگاه ملي مجوزها انجام شود.
??دبيرخانه هيات مقرراتزدايي با اعلام خبر فوق به همه مراجع صدور مجوز تا 20 بهمن ماه مهلت داده است تا شرايط بارگذاري شده در اين درگاه بابت تمديد، اصلاح، توسعه و انتقال مجوزهايشان را بررسي کنند و نقايص احتمالي را بههمراه مستندات مربوطه تا قبلاز 20 بهمنماه به آن دبيرخانه اعلام کنند تا اصلاح شود.
??@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور