کد مطلب : 79897 تاریخ مطلب : 1402/09/04

نکات مالياتي که لازم است بدانيم...

شدّت جريمه براي مشمولان صدور صورتحساب الکترونيکي برخي از فروشندگان از ارسال صورتحساب به سامانه موديان علي رغم مشمول بودن خودداري ميکنند که قانونگذار علاوه بر جريمه هاي مقرر در مواد 22 و 23 قانون پايانه هاي فروشگاهي، در ماده 24 همين قانون جرايم به مراتب سخت تري براي اين دسته از موديان در نظر گرفته است.

نکات مالياتي که لازم است بدانيم...
شدّت جريمه براي مشمولان صدور صورتحساب الکترونيکي برخي از فروشندگان از ارسال صورتحساب به سامانه موديان علي رغم مشمول بودن خودداري ميکنند که قانونگذار علاوه بر جريمه هاي مقرر در مواد 22 و 23 قانون پايانه هاي فروشگاهي، در ماده 24 همين قانون جرايم به مراتب سخت تري براي اين دسته از موديان در نظر گرفته است.
ماده 24: در صورت عدم رعايت احکام مذکور در ماده (2) اين قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وي و مرجع صادرکننده مجوز فعاليت واحد متخلف اعلام کند.
مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبي به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت اخطار، نسبت به عضويت در سامانه موديان اقدام نکند، براي بار اول به مدت دو هفته و براي بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نيروي انتظامي، و در مورد کسب و کارهاي مجازي، توسط کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، تعطيل يا مسدود خواهد شد.
در صورتي که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأسا تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا کارگروه مذکور ابلاغ کند.
در اين صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت ماليات و جريمه ها مسئوليت تضامني خواهد داشت.
در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت يک سال، مجوز فعاليت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
بانک مرکزي موظف است درگاهها و پايانه هاي پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطيلي يا تعليق فعاليت آن واحد، مسدود کند.
روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري
نیمتا روزنامه های صبح کشور