کد مطلب : 79893 تاریخ مطلب : 1402/09/01

حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 39 اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف سنگبريهاي شهرستان ري

حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 39 اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف سنگبريهاي شهرستان ري
جلسه اين کميسيون در راستاي انجام وظايف محوله وفق قانون نظام صنفي در اتحاديههاي صنفي، روز سه شنبه 30 آبان ماه 1402 در اتحاديه صنف سنگبريهاي شهرستان ري تشکيل شد.
روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور