کد مطلب : 75497 تاریخ مطلب : 1401/12/13

برگزاري جلسه آموزشي بازرسين افتخاري بسيج اصناف

برگزاري جلسه آموزشي بازرسين افتخاري بسيج اصناف مورخ 1401/12/13
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور