کد مطلب : 79886 تاریخ مطلب : 1402/08/24

حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 39 اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف الکتريک و سيم کش ساختماني شهرستان ري

حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 39 اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف الکتريک و سيم کش ساختماني شهرستان ري
جلسه اين کميسيون در راستاي انجام وظايف محوله وفق قانون نظام صنفي در اتحاديههاي صنفي، روز سه شنبه 23 آبان ماه 1402 در اتحاديه صنف الکتريک و سيم کش ساختمان شهرستان ري تشکيل شد.
روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور