کد مطلب : 79827 تاریخ مطلب : 1402/06/21

حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 39 اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف شوفاژکاران

حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 39 اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف شوفاژکاران

جلسه اين کميسيون در راستاي انجام وظايف محوله وفق قانون نظام صنفي در اتحاديههاي صنفي، روز سه شنبه 21 شهريور 1402به رياست حسين سبزعلي در اتحاديه صنف شوفاژکاران شهرستان ري تشکيل شد.

روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري

نیمتا روزنامه های صبح کشور