کد مطلب : 79809 تاریخ مطلب : 1402/06/08

حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 39 اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف دفاتر تاكسي خدمات شهرستان ري

حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 39 اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف دفاتر تاكسي خدمات شهرستان ري
جلسه اين کميسيون در راستاي انجام وظايف محوله وفق قانون نظام صنفي در اتحاديههاي صنفي، روز سه شنبه هفتم شهريور ماه 1402 در اتحاديه صنف دفاتر تاكسي خدمات شهرستان ري تشکيل شد.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور