کد مطلب : 79806 تاریخ مطلب : 1402/06/07

جناب آقاي محمد اکبري در انتخابات اتحاديه صنف کباب ، چلوکباب و رستوران داران شهرستان ري حائز حداکثر آراء گرديد.

جناب آقاي محمد اکبري در انتخابات اتحاديه صنف کباب ، چلوکباب و رستوران داران شهرستان ري حائز حداکثر آراء گرديد.
دراجراي بند (10) آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (22) قانون نظام صنفي، انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف کباب ، چلوکباب و رستوران داران شهرستان ري روز دو شنبه مورخ 1402/06/06 برگزار گرديد و 231 نفر از مجموع 425 نفر مجاز شرکت در انتخابات مذکور حضور يافتند که مشارکت حدود پنجاه و پنج درصدي اعضاي صنف کباب ، چلوکباب و رستوران داران را شامل مي گرديد.
افراد منتخب هيئت مديره به ترتيب آراء به شرح ذيل ميباشند:
??1- آقاي محمد اکبري 161 راي
??2- آقاي مهرداد اسکندري 160 راي
??3- خانم ليلا دلخاني 137 راي
??4- آقاي مسلم کريمي 135 راي
??5- آقاي علي طايي 98 راي
بازرس: آقاي ناصر ابوالقاسمي 145 راي
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور