کد مطلب : 79804 تاریخ مطلب : 1402/06/07

مجتبي صفايي رئيس اتاق اصناف ايران شد

مجتبي صفايي رئيس اتاق اصناف ايران شد
در راستاي اجراي تبصره ذيل ماده 17 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفي و بنا به درخواست 4 نفر از اعضاي هيات رئيسه اتاق اصناف ايران مبني بر انتخابات مجدد داخلي، با توجه به موافقت عليرضا شاهميرزايي معاون محترم تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، عصر امروز دوشنبه مورخ 6 شهريور 1402، انتخابات داخلي هيات رئيسه اتاق اصناف ايران با حضور تمامي اعضا برگزار و طي آن مجتبي صفايي رئيس اتاق اصناف ايران شد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران، بر اساس انتخابات مذکورترکيب هيات رئيسه اتاق اصناف ايران به شرح زير است:
مجتبي صفايي به عنوان رئيس
مراد بدري به عنوان نائب رئيس اول
عبداله توانگر به عنوان نائب رئيس دوم
عليرضا رعنايي به عنوان دبير
قاسم نوده فراهاني به عنوان خزانهدار و نماينده وزير
مهدي اميدوار عضو
حسين طاهرمحمدي عضو
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور