کد مطلب : 79799 تاریخ مطلب : 1402/05/31

حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 39 اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف دارندگان کاميون

حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 39 اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف دارندگان کاميون ،کمپرسي وماشينهاي راهسازي شهرستان ري
جلسه اين کميسيون در راستاي انجام وظايف محوله وفق قانون نظام صنفي در اتحاديههاي صنفي، روز سه شنبه سي و يکم مرداد ماه 1402 در اتحاديه صنف دارندگان کاميون ،کمپرسي وماشينهاي راهسازي شهرستان ري تشکيل شد.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور