کد مطلب : 79780 تاریخ مطلب : 1402/05/29

برگزاري جلسه هيئت اجرايي نظارت بر انتخابات اتحاديه هاي صنفي با کانديداهاي حضور در هيئت مديره اتحاديه صنف کباب

برگزاري جلسه هيئت اجرايي نظارت بر انتخابات اتحاديه هاي صنفي با کانديداهاي حضور در هيئت مديره اتحاديه صنف کباب ، چلوکباب و رستوران شهرستان ري در اين جلسه که با حضور رييس محترم اداره صمت ، رييس اتاق اصناف ، نماينده محترم فرمانداري ويژه ، دبير کميسيون نظارت و رييس حراست اداره صمت شهرستان ري در محل اتاق اصناف برگزار گرديد ؛ تمامي موارد قانوني در نحوه برگزاري انتخابات به کانديداها اعلام و منعکس گرديد.

@asnaferey

نیمتا روزنامه های صبح کشور