کد مطلب : 75638 تاریخ مطلب : 1402/03/03

حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 49 از اتحاديه صنف آرايشگران زنانه شهرستان ري


حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 49 از اتحاديه صنف آرايشگران زنانه شهرستان ري

جلسه اين کميسيون در راستاي انجام وظايف محوله وفق قانون نظام صنفي در اتحاديههاي صنفي، با حضور نمايندگان اداره صمت و اتاق اصناف شهرستان ري روز چهار شنبه 3 خرداد ماه 1402 در اتحاديه صنف آرايشگران زنانه شهرستان ري تشکيل شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور