کد مطلب : 75634 تاریخ مطلب : 1402/02/31

برگزاري جلسه هم انديشي و تعامل واحدهاي بازرسي اداره صمت و اتاق اصناف شهرستان ري

برگزاري جلسه هم انديشي و تعامل واحدهاي بازرسي اداره صمت و اتاق اصناف شهرستان ري در مورخ 1401/02/31
@asnafrey
نیمتا روزنامه های صبح کشور