کد مطلب : 75583 تاریخ مطلب : 1402/02/12

اولين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري در سال 1402 در مورخ 1402/02/12 با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي برگزار گرديد.

اولين اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري در سال 1402 در مورخ 1402/02/12 با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي برگزار گرديد.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور