کد مطلب : 75571 تاریخ مطلب : 1402/02/04

برگزاري جلسه تحويل و ادغام اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزي در اتحاديه صنف درودگران ، مبل سازان و چوب فروشان شهرستان ري (مورخ 1402/02/04)

برگزاري جلسه تحويل و ادغام اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزي در اتحاديه صنف درودگران ، مبل سازان و چوب فروشان شهرستان ري (مورخ 1402/02/04)
اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزي بعد از برگزاري دو مرحله انتخابات نتوانست به حد نصاب مورد نظر برسد و مطابق قوانين نظام صنفي مشمول ادغام گرديد.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور