کد مطلب : 75507 تاریخ مطلب : 1401/12/22

دهمين و آخرين جلسه کميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي شهرستان ري در سال 1401 (مورخ 1401/12/22) به رياست مهندس يعقوب نژاد ريس اداره صمت و با حضور نماينده محترم فرماندار ويژه شهرستان ري و نمايندگان دستگاه هاي عضو در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار شد.

دهمين و آخرين جلسه کميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي شهرستان ري در سال 1401 (مورخ 1401/12/22) به رياست مهندس يعقوب نژاد ريس اداره صمت و با حضور نماينده محترم فرماندار ويژه شهرستان ري و نمايندگان دستگاه هاي عضو در محل اتاق اصناف شهرستان ري برگزار شد.

@asnafrey

نیمتا روزنامه های صبح کشور