کد مطلب : 75504 تاریخ مطلب : 1401/12/18

کشف 800 کيلوگرم گوشت گرم گوسفندي و گوساله فاسد از فروشگاه زنجيره اي

در گشت مشترک بازرسي و نظارت اتاق اصناف و اداره تعزيرات حکومتي و دامپزشکي شهرستان ري از فروشگاه هاي زنجيره اي سطح شهر مقدار 800کيلو گرم انواع گوشت گرم گوسفندي و گوساله فاسد کشف و برگ گزارش بازرسي به ارزش دو ميليارد و پانصد ميليون ريال صادر و جهت رسيدگي به اداره تعزيرات حکومتي ارجاع گرديد

@asnaferey

نیمتا روزنامه های صبح کشور