کد مطلب : 75496 تاریخ مطلب : 1401/12/09

جلسه قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

جلسه قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان با حضور روساي محترم اتحاديه هاي صنفي در اداره کل امور ماليات جنوب استان تهران مورخ 1401/12/09
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور