کد مطلب : 75479 تاریخ مطلب : 1401/12/06

گشت مشترک بازرسي اتاق اصناف شهرستان ري بهمراه نماينده بازرسي فرمانداري شهرستان ري و بازديد از نانوائي هاي مرکز شهر

گشت مشترک بازرسي اتاق اصناف شهرستان ري بهمراه نماينده بازرسي فرمانداري شهرستان ري و بازديد از نانوائي هاي مرکز شهر و صدور 6 برگ گزارش بازرسي در خصوص تخلف کم فروشي و گرانفروشي و ارجاع پرونده ها به اداره تعزيرات حکومتي شهرستان ري جهت رسيدگي
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور