کد مطلب : 75423 تاریخ مطلب : 1401/11/08

برگزاري جلسه هييت ربيسه اتاق اصناف شهرستان ري


برگزاري جلسه هييت ربيسه اتاق اصناف شهرستان ري در مورخ 1401/11/08

@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور