کد مطلب : 75399 تاریخ مطلب : 1401/10/28

برگزاري جلسه حفظ حجاب و عفاف عمومي در مراکز تجاري شهرستان ري مورخ 1401/10/28

صبح امروز جلسه اي با موضوع حفظ حجاب و عفاف عمومي در مراکز تجاري شهرستان ريبا حضور معاونت محترم سياسي انتظامي فرمانداري ويژه شهرستان ري و رياست محترم بسيج اصناف شهرستان ري و نمايندگان و مديران مجتمع هاي تجاري در سطح شهرستان ريبرگزار گرديد .

@asnaferey

نیمتا روزنامه های صبح کشور