کد مطلب : 75398 تاریخ مطلب : 1401/10/27

جناب آقاي حسين قاسمي در انتخابات اتحاديه صنف ماشين ساز و فلزتراش شهرستان ري حائز حداکثر آراء گرديد

جناب آقاي حسين قاسمي در انتخابات اتحاديه صنف ماشين ساز و فلزتراش شهرستان ري حائز حداکثر آراء گرديد
دراجراي بند (10) آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (22) قانون نظام صنفي، انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف ماشين ساز و فلزتراش شهرستان ري روز سه شنبه مورخ 1401/10/27 برگزار گرديد.
افراد منتخب هيئت مديره به ترتيب آراء به شرح ذيل ميباشند:
- آقاي حسين قاسمي
- آقاي کورش حسن نجاري
- آقاي محمد منصوري
- آقاي محسن خليلي
- آقاي سعيد مهرامي
بازرس: آقاي مجيد قاسمي
نیمتا روزنامه های صبح کشور