کد مطلب : 75373 تاریخ مطلب : 1401/10/05

کميسيون نرخ گذاري اتاق اصناف شهرستان ري برگزار شد

کميسيون نرخ گذاري اتاق اصناف شهرستان ري برگزار شد

جلسه کميسيون نرخ گذاري اتاق اصناف شهرستان ري با حضور اعضاي کميسيون مذکور و نماينده اتحاديه هاي صنفي در راستاي پيگيري و بررسي موضوعات، مسائل مرجوعه و درخواست هاي اتحاديه هاي صنفي روز دوشنبه 5 دي ماه 1401 برگزار شد.

@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور