کد مطلب : 74809 تاریخ مطلب : 1401/01/07

کم فروشي و گران فروشي موجب پلمب مرغ فروشي متخلف در مرکز شهرري شد

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري ، صبح امروز واحد مرغ فروشي متخلف در مرکز شهرري پس از دريافت چندين نوبت اخطار در فواصل زماني مختلف با حضور مراجع مربوطه پلمب شد.

واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ري در مدت اخير شکايات متعددي از اين واحد مرغ فروشي در زمينه کم فروشي و گرانفروشي ثبت نموده که پس از صدور اخطار و در پي بي توجهي متصدي واحد، صبح امروز دستور پلمب اين واحد صنفي توسط مراجع مربوطه اجرايي شد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور