کد مطلب : 68992 تاریخ مطلب : 1399/12/09

سوء مديريت عامل اصلي آسيب به صنوف؛ نمايندگان مجلس به مشکلات صنوف رسيدگي کنند

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري ابراهيم درستي صبح امروز در نشست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نماينده وزير صمت با هيئت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان ري و رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي تحت پوشش اظهار داشت: با توجه به فرمايش امام خميني (ره) اصناف بازوان ستبر انقلاب هستند که بايد به آن‌ها رسيدگي و مشکلات آن‌ها احصاء و برطرف شود.وي افزود: سازمان امور مالياتي و بيمه تأمين اجتماعي به صنوف براي پرداخت حق بيمه و ماليات فرصت 2 ماهه دادند که پس از اين مدت بدون هيچ کم و کاستي معوقات دريافت شد.

نماينده وزارت صمت در اتاق اصناف کشور با گلايه از برقراري مجدد استعلام ماده 186 ق. م. م در سامانه ايرانيان اصناف جهت صدور يا تمديد پروانه کسب گفت: مصوبه ستاد ملي کرونا و اعلام معاون اقتصادي رئيسجمهور مبني بر لغو اخذ استعلام ماده 186 ق. م. م بوده است و اين برقراري مجدد اخذ استعلام بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور حتي اگر بدون بررسي پاسخ داده شود خلاف مصوبه ستاد ملي کرونا است.

درستي تصريح کرد: صنف آرايشگران زنانه به دليل فعاليت زيرزميني برخي واحدها اکنون از گروه شغلي 3 به گروه 2 منتقلشده است که اين تغيير با پيگيريهاي مداوم و با هدف حفظ سلامت جامعه از طريق اعمال نظارت بر خدماترساني صورت گرفت.

وي بيان کرد: در حال حاضر با توجه به شرايط ناشي از شيوع کرونا و شرايط اقتصادي در کشور توليدي وجود ندارد که به دنبال تحقق جهش توليد باشيم.
عضو هيئترئيسه اتاق اصناف ايران و تهران افزود: در شرايط فعلي بهتر است ماليات اصناف را رها کرده و به دنبال کساني که پرونده مالياتي دارند بروند. اصناف از طريق اظهارنامه ماليات خود را اعلام ميکنند که اگر خلاف آن ثابت شد سپس از آنها ماليات دريافت کنند.

نماينده وزارت صمت در اتاق اصناف کشور در پايان خاطرنشان کرد: هزينه عملکرد اصناف چندين برابر شده اما درآمدها کاهشيافته است. در حال حاضر مجلس بهعنوان رأس امور ميتواند به اين موضوع ورود کند مردم گرفتار هستند و به دليل سوء مديريت با مشکلات فراواني روبهرو هستند که اميدوار هستيم از سوي نمايندگان رسيدگي شود.
نیمتا روزنامه های صبح کشور