کد مطلب : 68990 تاریخ مطلب : 1399/12/09

انحصار بخشودگي مالياتي براي درآمد کمتر از 100 ميليون تومان عادلانه نيست 

دولت محترم در زمينه بخشودگي مالياتي تنها 100 ميليون تومان بخشودگي را براي صنوف در نظر گرفته اما هنرمندان از بخشودگي 200 ميليون توماني برخوردارند و اين در حالي است که تمامي توقعات دولت و مردم در مواجهه با بحران‌ها از کسبه است.

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري ستاره در نشست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نماينده وزير صمت با هيئترئيسه اتاق اصناف شهرستان ري و رؤساي اتحاديههاي صنفي تحت پوشش با اشاره به نقش تأثيرگذار اصناف در جامعه اظهار داشت: اصناف هيچ باري روي دوش دولت ندارند و همواره ياريرسان دولت در مواجه با مشکلات بودهاند و در زمينه مبارزه با کرونا نيز ضمن تعطيلي کسبوکار اهتمام ويژهاي در رعايت دستورالعملهاي بهداشتي داشتند.

وي افزود: اتاق اصناف شهرستان ري در زمينه کنترل قيمتها و برخورد با گرانفروشي و کمفروشي با 10 تيم بازرسي در سطح شهرستان ري مشغول به رصد بازار است.

رئيس اتاق اصناف شهرستان ري در ادامه گفت: دولت محترم در زمينه بخشودگي مالياتي تنها 100 ميليون تومان بخشودگي را براي صنوف در نظر گرفته اما هنرمندان از بخشودگي 200 ميليون توماني برخوردارند و اين در حالي است که تمامي توقعات دولت و مردم در مواجهه با بحرانها از کسبه است.

رئيس اتاق اصناف شهرستان ري در ادامه گفت: دولت محترم در زمينه بخشودگي مالياتي تنها 100 ميليون تومان بخشودگي را براي صنوف در نظر گرفته اما هنرمندان از بخشودگي 200 ميليون توماني برخوردارند و اين در حالي است که تمامي توقعات دولت و مردم در مواجهه با بحرانها از کسبه است.

وي تصريح کرد: بر اساس قانون واحدهاي توليدي با درآمد کمتر از 100 ميليون تومان از پرداخت ماليات معاف هستند که با توجه به نقش اصناف و آسيبهاي وارد شد بر اين قشر اين ميزان بخشودگي عادلانه نيست.

ستاره در پايان خاطرنشان کرد: فروشگاههاي زنجيرهاي در شهرستان ري تمامي واحدهاي خواروبارفروش داراي پروانه کسب را با مشکل مواجه کرده است لذا در خواست ميشود در زمينه ساماندهي اين واحد ها اقدام لازم صورت گيرد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور