کد مطلب : 68912 تاریخ مطلب : 1399/11/14

آغاز دهه فجر و سالروز پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي بر همگان مبارک باد

سلامبر فجر وسلامبر فجر آفرينان ميدان عشق...
پرهاي بافته را بگشاي که تنديسي به لطافت نسيم روي امام، چونان تمثيلي جاندار از اين ديار ميگذرد و با تبسمي پاک، عشقي بيآلايش را از دروازه شرق عبور ميدهد تا خورشيدي را به طلوعي دوباره فراخواند، پرهاي بافته را بگشاي که تيغههاي نور در رگهاي ظلمتميدوددانههاي مدفون را به تجربهاي نيازموده دعوت ميکند اکنون باغ در انتظار مولودي جديد است...

پرهاي بافته رابگشايتا براي محشريان پلي از پيغام عبوديت سازيم و سرود پيروزي و آمدن آفتابي سرخ را همگي به يک آهنگ بخوانيم، اينک، برخيزيد اي شهيدان راه خدا؛ باغبان سبز عاطفه، براي دوباره روئيدن دانه سرخ وجودتان، به ديدار آمده است برخيزيد که ذوالفقار عدالت، در دست فرزند علي است!
امروز، پرچم سه رنگ وطن،بانامسبز روحالله آغاز ميشود و باسپيديصبحآزاديو سرخي خون عدالت خواهان، درميآميزد
تا بر قلّههاي رفيع شرافت و صداقت سرزمينمان برافراشته شودمبارک بادطلوع فجر، درگلزار وطن

دهه فجر مبارک

نیمتا روزنامه های صبح کشور