کد مطلب : 6708 تاریخ مطلب : 1395/08/14

آيين نامه تشکيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه کميسيون نظارت مراکز استان ها

(موضوع تبصره3 ماده48 قانون نظام صنفي)

تعاريف
ماده1-تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي
سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
کميسيون: کميسيون نظارت مرکز استان
دبيرخانه هيات: دبيرخانه هيات عالي نظارت
دبيرخانه کميسيون: دبيرخانه کميسيون نظارت مرکز استان
دبير کميسيون: دبير کميسيون نظارت مرکز استان
تشکيلات اداري
ماده2-دبيرخانه کميسيون به عنوان بازوي اجرايي کميسيون مي­باشد و جزئي از تشکيلات اداري مصوب سازمان محسوب نمي­گردد و دبير آن به پيشنهاد رييس کميسيون و تاييد دبيرخانه هيات منصوب مي­گردد.
تبصره- دبيرخانه کميسيون از نظر مالي، معاملاتي، استخدامي و تشکيلاتي منحصراً تابع اين آيين­ نامه خواهد بود.
ماده3-دبيرخانه کميسيون مجاز است با اخذ مجوز از کميسيون، نيروي انساني مورد نياز خود را از بين دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر صرفاً به صورت پاره­وقت، پروژه­اي و يا مشاوره در قالب قرارداد به کارگيري نمايد.
تبصره- سازمان و دبيرخانه کميسيون هيچ­گونه تعهد استخدامي نسبت به نيروي انساني به کارگيري­ شده ندارند.
امور مالي
ماده4-دبيرخانه کميسيون مکلف است با افتتاح يک حساب جاري در يکي از بانک­ها، نسبت به واريز وجوه حاصله از فعاليت­هاي زير در حساب مزبور اقدام نمايد.
1- وجوه مربوط به تبصره7 ذيل ماده72 قانون.
2- صدور کارت شناسايي براي اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي.
3- چاپ الگوي کارت عضويت براي اعضاي تحت پوشش اتحاديه­ هاي صنفي استان.
4- تهيه و توزيع فرم­هاي مورد نياز اتحاديه­هاي صنفي و اتاق اصناف شهرستان­ها.
5- چاپ و فروش کتب و جزوات آموزشي مورد نياز تشکل­هاي صنفي.
6- کمک­هاي دريافتي از تشکل­هاي صنفي.
7- درصدي از درآمد سامانه­ ها و درگاه­هاي اينترنتي مربوط.
تبصره- برداشت از حساب جاري مذکور با امضاي مشترک رئيس سازمان و دبير کميسيون و مهر دبيرخانه کميسيون خواهد بود.
ماده5-هزينه­هاي انجام­شده توسط دبيرخانه کميسيون مي­بايست در راستاي ارتقاء مهارت­هاي علمي و بهره­وري تشکل­هاي صنفي و اصناف استان باشد.
تبصره- دبيرخانه کميسيون موظف است صورت­هاي مالي و تراز مالي خود را در پايان هر سال مالي به تصويب کميسيون نظارت رسانده و جهت بررسي و تطبيق با مقررات به دبيرخانه هيأت ارسال نمايد.
وظايف و اختيارات
ماده6-وظايف و اختيارات دبيرخانه کميسيون به شرح ذيل مي­باشد:
1- تهيه و تنظيم دستور کار، تشکيل جلسات و تنظيم صورتجلسات کميسيون.
2- ارسال دستور کار و دعوت­نامه شرکت در جلسات براي اعضاي کميسيون و حسب مورد افراد صاحب­ نظر بدون داشتن حق راي.
3- بررسي و ارائه گزارشات کارشناسي لازم در خصوص پرونده ­ها و موضوعات قابل طرح در کميسيون.
4- پيگيري اجراي مصوبات کميسيون توسط تشکل­ها و ساير مراجع ذي­ربط.
5- ارائه گزارش به همراه مستندات مربوط به عزل فردي و يا دسته ­جمعي اعضاي هيات مديره اتحاديه­ ها، اتاق اصناف و يا ابطال انتخابات براي دبيرخانه هيات در چارچوب وظايف تفويض­ شده توسط هيات عالي نظارت.
6- بررسي و ارزيابي عملکرد سازمان­هاي صنفي و کميسيون نظارت شهرستان­ ها.
7- پيگيري تشکيل منظم جلسات کميسيون­ هاي نظارت شهرستان­ ها تابعه و تطبيق مصوبات آنان با قانون و مقررات و ارائه طريق جهت اصلاح مصوبات مذکور.
8- پيگيري انجام به موقع و قانوني انتخابات سازمان­هاي صنفي در سطح استان.
9- بررسي بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتاق اصناف جهت طرح در کميسيون.
10- بررسي موارد اختلافي بين کميسيون­هاي نظارت، اتحاديه­ هاي صنفي و اتاق اصناف شهرستان­هاي تابعه استان جهت طرح در کميسيون.
11- پيگيري و انجام اقدامات لازم در راستاي وظايف تصريح­ شده در ماده 49 قانون.
12- ارسال کليه صورتجلسات کميسيون به دبيرخانه هيات.
13- انجام مطالعات، پژوهش و برگزاري همايش و کارگاه­ هاي آموزشي، توجيهي براي اصناف، سازمان­هاي صنفي و کميسيون­ هاي نظارت و دستگاه­هاي ذي­ربط.
ماده7-اين آيين­ نامه به استناد تبصره3 ماده 48 قانون نظام صنفي کشور مشتمل بر7 ماده و 4تبصره در تاريخ 5/5/1393 به تصويب هيات عالي نظارت رسيده­ است.
نیمتا روزنامه های صبح کشور