کد مطلب : 65338 تاریخ مطلب : 1399/06/02

عملکرد واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ري در تير ماه سال 1399

تعداد واحد بازرسي شده:5675 واحد تعداد پرونده متشکله: 68 پرونده عنوان تخلف: گرانفروشي ،كم فروشي ،عدم درج قيمت،عدم صدور صورتحساب،تقلب،عدم ارائه فاكتور خريد ،عدم رعايت دستور العمل هاي بهداشتي،عرضه خارج از شبكه آرد،خريد خارج از شبكه آرد،فروش اجبارى -تعداد واحد ساماندهي شده(فاقد پروانه كسب 2576) -تعداد 6 واحد صنفي پلمپ - 414 كيلوگرم گوشت و مرغ فاسد كشف و از مسير مصرف و عرضه خارج شد. 482 قوطي روغن بي هويت. 1005 كيسه آرد يارانه اي کشف و ضبط شد

نیمتا روزنامه های صبح کشور