کد مطلب : 65322 تاریخ مطلب : 1399/06/01

عملکرد واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ري در خرداد ماه سال 1399

تعداد واحد بازرسي شده:5657 واحد .تعداد پرونده متشکله: 63 پرونده ارزش ريالي: 429/833/200 . عنوان تخلف: گرانفروشي ،كم فروشي ،عدم درج قيمت،عدم صدور صورتحساب،تقلب،عدم ارائه فاكتور خريد ،عدم رعايت دستور العمل هاي بهداشتي،حراج غير قانوني -تعداد واحد ساماندهي شده(فاقد پروانه كسب ) 3133 -تعداد 4 واحد صنفي پلمپ - 1327 كيلوگرم گوشت و مرغ فاسد كشف و از مسير مصرف و عرضه خارج شد،134 بطري نوشيدني،46 بسته پاستيل،151 بسته لوازم آرايشي،3648 بسته ماست

نیمتا روزنامه های صبح کشور