کد مطلب : 65320 تاریخ مطلب : 1399/06/01

بازديد سرزده رييس اتاق اصناف شهرستان ري

رييس اتاق اصناف شهرستان ري به همراه بازرسين دفتر نمايندگي بخش حسن آباد از واحدهاي صنفي نانوايي شهر حسن آباد فشافويه بازديد کردند

نیمتا روزنامه های صبح کشور