کد مطلب : 63851 تاریخ مطلب : 1399/03/10

حضور کميسيون بازرسي اتاق اصناف در اتحاديه آژانس ها و تاکسي سرويس

اولين جلسه کميسيون بازرسي اتاق اصناف با حضور رييس اتاق اصناف به همراه فرمانده حوزه بسيج از اتحاديه آژانس ها و تاکسي سرويس شهرستان ري

نیمتا روزنامه های صبح کشور