کد مطلب : 63816 تاریخ مطلب : 1399/02/29

عملکرد واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ري

عملکرد واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ري ، از تاريخ1399/02/17لغايت 1399/02/24 به شرح ذيل مي باشد. تعداد واحد بازرسي شده: 871واحد ،تعداد پرونده متشکله: 58 پرونده ، عنوان تخلف: گرانفروشي و کم فروشي،عدم درج قيمت،عدم صدور صورتحساب ،عدم ارائه فاكتور خريد ،عدم رعايت دستور العمل هاي بهداشتي،تقلب،تداخل صنفي ، مقدار مواد غذايي معدومي يا از مسير مصرف و عرضه خارج شده: 210 سيخ كباب كوبيده 301 كيلو گرم گوشت گوساله 275 كيلو گرم گوشت گوسفندي 27042 شانه تخم مرغ -تعداد واحد ساماندهي شده(فاقد پروانه كسب 196)

نیمتا روزنامه های صبح کشور