کد مطلب : 43325 تاریخ مطلب : 1398/10/09

به همت اتحاديه خشکشويان، سنگشويان ،رنگرزان و توليد و تکميل پارچه شهرستان ري برگزار گرديد

جلسه بررسي، هماهنگي و هم انديشي جهت تعيين و تکليف و مشخص نمودن آب مورد نياز شرکت عشق آباد وپيشبرد اهداف و احداث تصفيه خانه فاضلاب با حضور اعضاء اتحاديه و رئيس اداره صمت شهرستان ري