کد مطلب : 40722 تاریخ مطلب : 1398/04/16

بررسي متمم بودجه سال 1397 اتاق اصناف شهرستان ري

در اجراي بند 2 صورتجلسه مورخ 98/03/21 کميسيون نظارت شهرستان ري جهت بررسي متمم بودجه اتاق اصناف؛ با حضور نمايندگان محترم فرمانداري ويژه شهرستان ري، اداره ماليات، کميسيون نظارت، اداره اماکن، رئيس اتاق و خزانه دار اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد و پس از بررسي هاي لازم حساب هاي اتاق اصناف شهرستان ري مورد تائيد واقع شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور