کد مطلب : 37115 تاریخ مطلب : 1397/12/18

توزيع گوشت منجمد برزيلي در اتحاديه کباب و چلوکباب و رستوران داران شهرستان ري

توزيع گوشت منجمد برزيلي در حضور نماينده محترم دادستان و اداره صمت در محل اتحاديه کباب و چلوکباب و رستوران داران شهرستان ري به اعضاي داراي پروانه کسب اين اتحاديه

نیمتا روزنامه های صبح کشور