کد مطلب : 79888 تاریخ مطلب : 1402/08/28

بازديد سرزده اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف تعويض روغن ، پنچرگيري و لاستيك فروشي

بازديد سرزده اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف تعويض روغن ، پنچرگيري و لاستيك فروشي

در اين بازديد آقايان کشاورزي (رييس) ، الهي (نايب رييس) و خاکپور (دبيراجرايي) اتاق اصناف شهرستان ري حضور داشتند تا از نزديک نحوه اجراي بخشنامه اخير اتاق اصناف ايران در خصوص اخذ الکترونيکي حق عضويت اتحاديه هاي صنفي را پيگيري نمايند.

@asnaferey

نیمتا روزنامه های صبح کشور