کد مطلب : 79845 تاریخ مطلب : 1402/07/03

تسهيل ابلاغ بدهي حق عضويت سنوات گذشته و وصول آن براي اتحاديه‌‌ها

♦?گام بلنداتاق اصناف ايرانوسامانه نوين اصنافدر تسهيل ابلاغ بدهي حق عضويت سنوات گذشته و وصول آن براي اتحاديهها و اتاقهاي اصناف سراسر کشور

??پس از توسعهي ماژول ابلاغ بدهي حق عضويت ساليانه توسط تيم سامانه نوين اصناف، با حضور جناب آقاي صفائي، رياست محترم اتاق اصناف ايران که با نشاط و انگيزه زياد بدنبال توسعه قابليتهاي جديد در حوزه اصناف هستند و با همت جناب آقاي بنانژاد دبيرکل محترم اتاق اصناف ايران و جناب آقاي اميدوار از اعضاي محترم هيات رئيسه اتاق اصناف اصناف، جلسات کارشناسي در اين خصوص برگزار گرديد.مشکلاتي که در اين حوزه وجود دارد، عدم پرداخت حق عضويت ساليانه توسط درصد قابل توجهي از اعضاي اتحاديههاست که متاسفانه منجر به بروز مشکلات عديده در چرخهي تامين مالي هزينههاي اتحاديهها شده است.به گفتهي اتحاديههاي برخي از کلانشهرها، به طور ميانگين کمتر از 20 درصد از اعضا به موقع حق عضويت ساليانه خود را پرداخت ميکنند. در واقع تا زماني که الزامي به دريافت خدمت از اتحاديهها نداشته باشند، حق عضويت خود را پرداخت نميکنند. برخي از اتحاديهها اعلام نمودند که برخي افراد بيش از 5 سال نه اقدام به تمديد ميکنند و نه بدهي سنوات گذشته خود را پرداخت ميکنند.بحمدلله و با همت تيم جوان سامانه نوين اصناف، 5 گلوگاه بسيار مهم و حياتي براي ابلاغ بدهي حق عضويت ساليانه و وصول آن طراحي شده است.با اجراي اين قابليت، بار اجرايي بسيار زيادي از روي دوش اتحاديههاي صنفي برداشته خواهد شد.اتحاديهها رکن مهم نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي هستند که طي سالهاي اخير، اقدامات روتين و پايهاي نظير فرايند صدور، تمديد، ارسال ابلاغيه تمديد، پيگيري جهت پرداخت حق عضويت ساليانه و غيره، انرژي و تمرکز زيادي از آنها را به خود اختصاص داده است.اتحاديههاي صنفي ميتوانند مبالغ حق عضويت ساليانه سنوات اخير را در سامانه و براي هر رسته ثبت نمايند.کميسيونهاي نظارت مبالغ وارد شده را مبتني بر مصوبات سنوات اخير تاييد خواهند کرد.بلافاصله پس از تاييد مبلغ حق عضويت ساليانه، امکان ابلاغ بدهي به واحدهاي صنفي آغاز خواهد شد.

@asnaferey

نیمتا روزنامه های صبح کشور