کد مطلب : 79838 تاریخ مطلب : 1402/06/28

حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 39 اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف ذوب فلزات

حضور و بازرسي اعضاي محترم کميسيون ماده 39 اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف ذوب فلزات

جلسه اين کميسيون در راستاي انجام وظايف محوله وفق قانون نظام صنفي در اتحاديههاي صنفي، روز سه شنبه 28 شهريور 1402به رياست حسين سبزعلي در اتحاديه صنف ذوب فلزات شهرستان ري تشکيل شد.

روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري

@asnafereyimage0.jpeg

نیمتا روزنامه های صبح کشور