کد مطلب : 79805 تاریخ مطلب : 1402/06/07

برگزاري گشت مشترک بازرسين اتاق اصناف شهرستان ري

برگزاري گشت مشترک بازرسين اتاق اصناف شهرستان ري با بخشداري فشافويه و شبکه بهداشت و درمان و بازديد از واحدهاي صنفي اين بخش
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور