کد مطلب : 75468 تاریخ مطلب : 1401/12/02

برخورد با تخلف پارکينگ فرودگاه امام خميني ره

گشت مشترک بازرسي اتاق اصناف بهمراه نماينده اداره تعزيرات حکومتي شهرستان ري در مورخ سه شنبه 1401/12/02 جهت رسيدگي به شکايات مردمي از پارکينگ فرودگاه امام خميني ره و احراز تخلف گرانفروشي و صدور برگ گزارش بازرسي به ارزش ريالي دو ميلياردو ششصدو شصت ميليون ريال و ارسال پرونده جهت رسيدگي به اداره کل تعزيرات حکومتي جنوب تهران
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور