کد مطلب : 75405 تاریخ مطلب : 1401/11/04

نشست بررسي نحوه اصلاح قانون نظام صنفي با حضور نمايندگان اتاق هاي اصناف کشور

نشست بررسي نحوه اصلاح قانون نظام صنفي با حضور نمايندگان اتاق هاي اصناف کشور
در اين نشست سيد محسن کشاورزي رييس اتاق اصناف شهرستان ري به عنوان يکي از اعضاي نمايندگان حضور داشت

ئيس اتاق اصناف ايران: نحوه اصلاح قانون نظام صنفي بررسي شد
نشست بررسي نحوه اصلاح قانون نظام صنفي امروز (3 بهمن 1401) با حضور رئيس و هيات رئيسه اتاق اصناف ايران، تعدادي از روساي اتاقهاي اصناف شهرستانها، روساي برخي از اتحاديههاي صنفي و نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي و دستگاه هاي مربوطه برگزار شد.
رئيس اتاق اصناف ايران در اين باره گفت: قانون نظام صنفي، به عنوان عاليترين قانون در حوزه اصناف در سال 1392 مورد اصلاح قرار گرفت. با اين وجود در آن زمان، تمامي نظرات اصناف اعمال نشد و همين امر تا امروز گريبانگير اصناف شده است.
قاسم نوده فراهاني در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران بيان کرد: اصناف براي تامين نياز جامعه و مديريت بازار نيازمند زيرساختهاي قانوني هستند. لذا اصلاح قانون نظام صنفي بر اساس نيازهاي جامعه صنفي از الزاماتي است که اتاق اصناف ايران از مجلس پيگيري ميکند.
وي بيان کرد: نشست امروز اتاق اصناف ايران نيز با اين مضمون برگزار شد که ملاحضات اصناف، مجلس و ساير دستگاههاي مرتبط بررسي شود.
نوده فراهاني افزود: با توجه به اين که نمايندگان مجلس در فرصت ناچيز انتهايي سال، امکان اصلاح تمامي مواد قانون نظام صنفي را ندارند، لذا مقرر شد چند ماده مهم در اولويت اصلاح قرار گيرد. در اين راستا، اتاق اصناف ايران با جمعبندي نظرات اتاقهاي اصناف شهرستانها در خصوص اين مواد قانوني، پيشنهادات موجود را به فوريت و طي هفتههاي آتي به کميسيون اقتصادي مجلس تقديم خواهد کرد.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور