کد مطلب : 75384 تاریخ مطلب : 1401/10/17

جلسه آموزشي نحوه اخذ گواهي ماده186 قانون ماليات هاي مستقيم

♦?برگزاري جلسه آموزشي نحوه اخذ گواهي ماده186 قانون ماليات هاي مستقيم با حضور اتحاديه هاي صنفي شهرستان ري مورخ 1401/10/17
نیمتا روزنامه های صبح کشور