کد مطلب : 75175 تاریخ مطلب : 1401/05/24

دومين اجلاس فوق العاده اتاق اصناف شهرستان ري

دومين اجلاس فوق العاده اتاق اصناف شهرستان ري با حضور مهندس قاسمي دبير هيئت نظارت ، فرمانده بسيج اصناف ، هيئت رييسه اتاق اصناف و روساي اتحاديه هاي صنفي تحت پوشش در محل اتاق اصناف برگزار گرديد.

دومين اجلاس فوق العاده اتاق اصناف شهرستان ري با حضور مهندس قاسمي دبير هيئت نظارت ، فرمانده بسيج اصناف ، هيئت رييسه اتاق اصناف و روساي اتحاديه هاي صنفي تحت پوشش در محل اتاق اصناف برگزار گرديد.
.
در جلسه اجلاس اتاق اصناف شهرستان آقاي سيد محسن کشاورزي با راي اکثريت اعضا اجلاس بعنوان نماينده اتاق در هيئت اجرايي نظارت بر انتخابات اتاق اصناف شهرستان انتخاب گرديد.

روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري

نیمتا روزنامه های صبح کشور