کد مطلب : 74455 تاریخ مطلب : 1400/06/03

مهر تاييد مجلس بر کابينه «رئيسي»

مهر تاييد مجلس بر کابينه «رئيسي» #فوري| رأي اعتماد مجلس به 18 گزينه رئيسي براي کابينه سيزدهم

مهر تاييد مجلس بر کابينه «رئيسي»

#فوري| رأي اعتماد مجلس به 18 گزينه رئيسي براي کابينه سيزدهم

نمايندگان مجلس به همه وزراي کابينه دولت سيزدهم راي اعتماد دادند و تنها وزير آموزش و پرورش موفق به اخذ راي اعتماد نشد.
نیمتا روزنامه های صبح کشور